Ana Sayfa


 

Sayokan Dünya Federasyonu Ana Tüzüğü

SAYOKAN DÜNYA FEDERASYONU 
ANA TÜZÜĞÜ
1. BÖLÜM

   MADDE 1 :
 
1 / 1 İSİM         : SAYOKAN  DÜNYA FEDERASYONU (SDF) İngilizce adı ;      SAYOKAN WORLD
 FEDERATION (SWF
).  Sayokan sözcüğü, “Savaşçının Yolu ve kan’ı cümlesindeki sözcüklerin baş hecelerinden oluşturulmuş bir isimdir. Sadece Türk Savaş sanatını, bu sanatın eğitimini, öğretimini ifade eden bir sistemdir. Bu tüzükte adı kısaca SDF (SWF) olarak anılacaktır.

   1 / 2  MERKEZİ : Sayokan Dünya federasyonunun merkezi Safranbolu – KARABÜK’tedir.

   1 / 3 AMAÇ       :  SDF (SWF)’nin amacı, Türk savaş sanatı Sayokan’ı dünya ülkelerinde tanıtmak, popülasyonunu artırmak, uygulayıcıların zihin ve fiziki gelişmelerine destek vermek; barış ve sevgi ortamını oluşturup birlik ve beraberliği pekiştirmek ; ülkelerde temsilcilikler, uluslararası federasyonlar ve kıta federasyonları oluşturup, kıta kahramanlık oyunları, dünya kahramanlık oyunları ve uluslar arası diğer kahramanlık oyunlarını organize etmektir. Bu amaçlar doğrultusunda ;
       A – Uluslar arası teknik, hakem kurs ve seminerleri organize etmek,
       B – Ülke temsilcilikleri, ulusal federasyonlar ve kıta federasyonları oluşturmak. Bu kurumlarla işbirliği içinde Dünya kahramanlık oyunları, kıtalar kahramanlık oyunları, başka özel veya resmi  uluslararası kahramanlık oyunları organize etmek.
       C – Sayokan’ın teknik, hakemlik, tola ve oyun  kurallarında standardizasyonunu sağlamak.
       D – Üniversiteler ile işbirliği içinde Sayokan gelişim seminerleri, sempozyumları, uluslararası üniversiteler arası kahramanlık oyunları organize etmek.
      E – Yabancı ülkelerdeki kurulmuş Sayokan Federasyonlarını üye yapmak veya yabancı ülkelerde Sayokan Federasyonu kurulması konusunda çalışmalar yapmak, dış ülkelerden yetkililer tayin etmek.
       F – Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için ticari işletmeler açar, ticari işletmelere ortak olur, ortak alır.

    1 / 4  RESMİ DİLLER : SDF (SWF)’nin resmi dili Türkçe’dir. Teknik terminoloji ve terimler ile kahramanlık oyunlarında ki ritüellerde Türkçe kullanılacak. Genel Kurul veya yönetim kurulu toplantılarında, uluslararası toplantılarda tercümeler İngilizce ve Türkçe yapılacaktır.

      1 / 5 TANIMLAR : 
     
Federasyon                            : Sayokan Dünya Federasyonudur (SWF – SDF).
      Başkan                                   :
SDF (SWF) başkanıdır.
      Yabgu                                    :
Türk savaş sanatı Sayokan’ı kuran ve bulan kişidir. Ve daha sonraki Yabgu  seçimlerinde seçilen Yabgu’lardır. 
      Sayokan                                 :
Sayokan bir Türk savaş sanatı olarak anılır ve tanımlanır.
      Üye                                         :
Ülke içinde ve yabancı ülkelerde kurulmuş, SDF  (SWF)’na üye  Sayokan   Spor kulüpleri ve dernekleridir..
     Kıta Temsilcilikleri                  :
Bulunduğu kıtayı temsil eden, kıtasındaki üyelerin koordinasyonunu  Sağlayan, SDF (SWF)’ye bağlı ve izni ile kurulmuş temsilciliklerdir.
     Ülke Temsilcilikleri                 :
Sayokan’ı tanıtmak, faaliyetlerini düzenlemek amacı ile görevlendirilmiş en  az 3.San’a ait  Aybarlardır.
     Alplık Okulları (Bravery School):
Sayokan savaş sanatının eğitiminin verildiği dernekler, spor kulüpleridir.  Alplık okulları bulunduğu ülkenin yasalarına uygun kurulmuştur. SDF’ye üyeliği ile adı Sayokan Alplık Okulu (Bravery School) olur
      Tanyu                                     :
Siyah kemer 7., 8. ve 9. San’a sahip 2.usta eğitimcileri,
      Taygun                                   :
Siyah Kemer 6.San’a sahip 3.usta eğitimcileri,
      Aybar (Instructor)                    :
Siyah kemer 3.San  Aybar diplomasına sahip 4.usta eğitimcileri,
      Tuyun                                     :
Siyah kemer 1. ve 2.San’a sahip Alpları,
      Alp                                          :
Sayokan uygulayıcılarını ifade eder.

    1 / 6 KURUCU ALPLIK  OKULLARI : 5 kurucu alplık okulu üyenin aynı amaç doğrultusunda bir araya
 gelmesiyle kurulmuştur.
       

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELER İLE İLGİLİ  HÜKÜMLER :

    MADDE 2 : SDF (SWF)’in Asil ve Onur üyeliği olmak üzere iki tür üyeliği vardır.
   
ASİL ÜYE : Türk savaş sanatı – Sayokan’ı icra etmek amacı ile ; ilgili bakanlığın izni ve uygun görüşü ile üyeliği kabul edilmiş yurt içinde ve dışında kurulmuş dernekler, spor kulüpleri, bu tüzükte üye olarak anılacaktır.
   
ONUR ÜYESİ: Yönetim Kurulunca önerilmekle üye olmasında federasyona  manevi destek verecek kişilerden seçilir.
  
2 / 1 Üyelikler ; Yeni kurulmuş dış ülkelerdeki Sayokan dernekleri veya var olan savaş sanatları derneklerinin Sayokan savaş sanatını bünyesinde icra edilmesi için müracaat eden dernekler (Association) ve spor kulüpleridir. 
    2 / 2 SDF (SWF)’ ye üyeler  ülkelerinde yasal kişiliğe sahiptir ve ülkesinde Sayokan’ı tanıtır ve temsil etme yetkisi vardır.
    2 / 3  Üyelerin kabulü veya çıkarılması  SDF (SWF)’nin yönetim kurulunun hükmü altındadır.
    2 / 4 Sayokan tüm teknik, hakemlik ve oyunların  ritüel ve kuralları bozulmadan üyelerce uygulanacaktır.
    2 / 5 SDF (SWF)’nin tüm üyeleri bu tüzük hükümlerine uymak zorundadır.
    2 / 6 Kıta temsilcilikleri kurulmuş olsa bile ülkelerdeki üyeler ve kıta temsilcilikleri  direk SDF (SWF)’ye bağlıdırlar.
    2 / 7 Kıta temsilcilikleri bağımsız çalışamazlar, SDF (SWF)’nin bilgisi ve onayı ile faaliyetler organize edebilirler.
    2 / 8 Üyeler temsil ettikleri ülkelerde bağımsızdırlar. Ülkelerinin yasalarına göre kurulmuş yasal kurumlardır.
    2 / 9 Üyelerin bünyesindeki  San dereceli Alplarının, Aybarlarının, uluslararası hakemlerinin kayıtları, vize ve tescilleri SDF (SWF)’ye yaptırılır. San derecesine sahip Tuyunlar, Aybarlar, Taygunlar ve Tanyular federasyon diploma ve sertifikalarını almak zorundadırlar.
    2 / 10 Sayokan’ın teknikleri, kaide ve kuralları değiştirilemez.
    2 / 11 Üyeler SDF (SWF)’de 3  delege ile temsil edilirler. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye olmayan ülkelerdeki temsilcilerin oy hakkı yoktur.

    ÜYELİK İŞLEMLERİ :
   
MADDE 3  : SDF (SWF)’ye üye olmak isteyen üyeler aşağıdaki evrakları hazırlayarak ;
    3 / 1 Üyenin kuruluş belgesi - lisansı (2 nüsha),
    3 / 2 Üyenin Genel kurul kararı (2 nüsha)
    3 / 3 Üyenin tüzüğü kopya (2 nüsha)
    3 / 4 Yönetim kurulunun üyelik için kararı (2 nüsha),
    3 / 5 Üyelik işlemleri için görevlendirilmiş kişinin yönetim kurulu kararı (2 nüsha)
    3 / 6 Görevlendirilen kişinin kimlik bilgileri ve pasaport resimli ön yüzünün ve kimlik bilgilerinin olduğu sayfanın fotokopisi (2 nüsha),
    3 / 7 Yıllık üyeliğin ödenmesi,
    3 / 8 SDF (SWF) üyelik formu doldurulur.
    3 / 9 Katılım payının ödenmesi
    3/10 Yurt dışından üyelik talepleri için iç işleri bakanlığının ilgili kanun hükümleri uygulanır.

         SDF (SWF) genel sekreterliğine müracaat ederler. Kendilerine 30 gün içinde cevap verilir.

  ÜYELİK HAKLARI :
  MADDE 4 :
SDF (SWF)’nin  amaçlarını taşıyan. Aday üyeler,  resmi başvurusu ile üyelik talebinde bulunurlar. Bu başvuru üzerine Yönetim Kurulu en çok 30 gün içinde başvuruyu karara bağlar ve bu kararı başvurana yazılı olarak bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

    Federasyon üyeleri eşit haklara sahiptir. Federasyon, üyeleri arasında, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

    Her üyenin,  SDF (SWF)’nin  faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır.

    SDF (SWF)’den   çıkan veya çıkarılan üye malvarlığında hak iddia edemez.

    Her üyenin,  SDF (SWF)  genel kurulunda bir oy hakkı vardır. Onur üyelerinin oy hakkı yoktur.

    ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :
    MADDE 5 :
   
5 / 1 KENDİLİĞİNDEN : Üyelik için  tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.

    5 / 2 ÇIKMA İLE : Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, üyelikten çıkma hakkına sahiptir.

    5 / 3 ÇIKARILMA İLE : Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir.

A - Ana Tüzük hükümlerine aykırı davranmak,

B - Yıllık üyeliklerini ödemedikleri için üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına katılamamak,

C - Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.

            Yukarıda gösterilen nedenlerle verilen çıkarma kararına, haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez. Ancak; tüzükte düzenlenmemiş nedenlerle verilen çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir.

            Federasyondan çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Üyelik sıfatı sona eren üyenin SDF (SWF) Üyeleri Defteri’ndeki kaydı Yönetim Kurulu kararı
 ile derhal silinir. Üyeye tevdi edilir.

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :

    MADDE  6: Federasyon amacını gerçekleştirmek için ;
    6 / 1 Bilimsel araştırmalar yapmak, düzenlemek, kurslar açmak, başarılı olanlara ödüller vermek, sempozyumlara katılmak, kitap, broşür dergi, bülten ve benzerlerini çıkartmak, üniversiteler, fakülteler, akademiler, yüksek okullar araştırma merkezleri ve kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliğinde bulunmak ve faaliyetler düzenlemek,

    6 / 2  Konusu ile amaç ve çalışma konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar. taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
    6 / 3 Kitap, dergi, bülten, broşür, her türlü süreli ve süresiz yayınlar, tüm yazılı ve görsel mecrayı kullanır/ kullandırır.
    6 / 4 Yardım ve bağışlar alır.
    6 / 5 Çalışmaların daha verimli olması için yönetmelikler ve talimatnameler hazırlar.
    6 / 6 Üyelerin bünyesindeki  4. San ve üzeri dereceleri onaylar, uluslar arası hakem kurs ve  sınavlarını yapar.
    6 / 7 Uluslararası teknik seminerler, yaz – kış kampları organize eder.
    6 / 8 Federasyon faaliyetlerini daha verimli yapabilmek için maaşlı ve sözleşmeli personeller alır.
    6 / 9 Üyelerden yıllık üye aidatı alır.
    6 / 10 Ülke ve kıta temsilcilikleri açar.
    6 / 11 Uluslararası kahramanlık oyunları organize eder veya üyelerin uluslar arası kahramanlık oyunları organize etme taleplerini değerlendirir, uygun gördüklerine izin verir.
    6 / 12 Üye olmayan ülkelerde temsilcilikler açar.
    6 / 13 Savaş sanatları alanlarında başka uluslararası federasyonlarla  ortak faaliyetler düzenler.
    6 / 14 Üyeler arası koordinasyonu sağlar.
    6 / 15 Sayokan bir Türk savaş sanatı olduğu için, Türkiye’deki Sayokan Dünya Merkezi ile veya Türkiye federasyonu kurulmuş ise Türkiye Sayokan federasyonu ile ortak çalışmalar yapar.
    6 / 16 Ticari işletmeler açar, ticari işletmelere ortak olur, ortak alır.

    SDF (SWF) AMBLEMİ :
   
MADDE 7 : Federasyon amblemi ve renkleri aşağıda görüldüğü gibidir.
   
 

ÜYE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ :
    MADDE 8 :
Üyeler, aşağıda belirtilen durumlarda, Yönetim Kurulunun kararı ile cezalandırılırlar.
    8 / 1 – Ana tüzük hükümlerine aykırı faaliyet ve eylemlerde bulunmak,
    8 / 2 – SDF (SWF)’nin amacına ulaşması için yapacağı faaliyetlerin yürütülmesinde verilen görevleri
 yerine getirmemek,
    8 / 3- SDF (SWF) üyelerinin, ülkeleri, manevi değerleri, dinleri, ırkları, kültürleri aleyhine, zarar getirecek faaliyet, girişim, beyan ve eylemlerde bulunmak.
    8 / 4- SDF ( SWF)’nin manevi kişiliğini küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunmak,
    8 / 5- SDF (SWF)’nin taşınır ve taşınmaz malları ile cihaz ve malzemelerine zarar vermek,
    8 / 6- Apolitik niteliğini kaybetmek politize olmak, faaliyetlerinde din, ırk, soy ayrımlarını gözetmek.
    8 / 7- Yönetim Kurulunun cezaya ilişkin kararlarına karşı çıkmak, uymamak,
    8 / 8- “Üyelik Formunda evraklarda sahtecilik yapmak ve yanlış bilgi vermek, Yönetim Kurulunca bu konuyla ilgili yapılan çağrıya uymamak; Yönetim Kurulunda yalan ya da yanıltıcı sözlü ya da yazılı beyanlarda bulunmak,
    8 / 9- Ülkesi yasalarına veya uluslararası yasalara aykırılık gösteren faaliyetlerde bulunması durumunda, ülkesi kurumlardan veya uluslararası kurumlardan gelecek resmi kararlar sonucunda,
    8 / 10-SDF (SWF)’ye üye, üyenin bulunduğu ülkeler aleyhine dini, ırki, politik eylemlerde bulunmak,
    8 / 11-Üyeler arasında kümeleşmeye gitmek, SDF (SWF)’ye zarar vermek,
    8 / 12- Diğer her türlü disipline aykırı söz ve eylemlerde bulunmak,

     CEZALAR :
   
MADDE 9 : SDF (SWF) Yönetim Kurulu, hakkında kovuşturma yapılacak SDF (SWF) üyesinin savunmasını aldıktan sonra, aşağıda gösterilen cezaları takdiren verir. İlgili üye, yönetim kuruluna savunmasını yazı ile ibra eder, savunmasını en geç 30 gün içinde SDF (SWF) sekreterliğine gönderir.
 SDF (SWF) Üyenin bünyesinde SDF (SWF) aleyhine haksız gerçekleştirilen ve cezayı gerektiren durumlarda üyeler   sorumludurlar. 

    9 / 1- UYARI : En az ceza olup söz ve eylemleri bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Uyarı cezası yazılı olarak yapılır ve siciline işlenmez.
    9 / 2- KINAMA : SDF (SWF) görevlisinin veya üyenin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunun ve kendisinin ayıplandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası siciline işlenir.
    9 / 3- GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA : SDF (SWF) görevlisinin veya üyenin veya üyesinin söz ve eyleminin ağır olması nedeniyle, Sayokan faaliyetlerine katılmasının engellenmesidir ve siciline işlenir.
   
9 / 4- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA : SDF (SWF) görevlisinin veya  üyenin söz ve eyleminin önceki cezalarla cezalandırılamayacak kadar ağır olması durumunda SDF (SWF) görevlisinin veya  üyenin üyeliğinin silinmesi için Yönetim Kurulunca ceza kararı alınır ve  SDF (SWF) üyeleri defterine gereken kayıt düşülür.

    CEZALARA İLİŞKİN İŞLEMLER :
   
MADDE 10 : SDF (SWF)  Yönetim Kurulu, cezaların saptanmasında aşağıda belirtilen işlemleri yapar
 ve kararlar alır.
    10 / 1- Hakkında kovuşturma yapılan görevlinin, üye Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sözlü olarak ya da yazılı olarak savunması alınır. Savunması alınmadan ceza verilemez. Ancak, yapılan süreli çağrıya rağmen savunması gelmeyen ya da kabul edilebilir bir özür bildirmeyen üyenin savunması alınmış sayılır.

    10 / 2- SDF (SWF) Yönetim Kurulu,  söz ve eylemi içeren olayın niteliğine, kanıtlara, savunmaya, iddia ve üyenin siciline bakarak cezalardan birisini taktiren  saptamaya yetkilidir. Azaltıcı nedenlerin varlığı durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle bir aşağı derecedeki ceza uygulanabilir. Şu kadar ki SDF (SWF)’ye  üye olma niteliğine sahip olmadığı halde yanıltıcı beyanlarla üye olmuş üyeler üyelikten çıkarılırlar. Aynı cezayı gerektiren eylemin tekrarı durumunda eylem için saptanan cezadan sonra gelen daha ağır ceza uygulanır. İşlenen eylem birden çok cezayı gerektiriyorsa bunların en ağırı verilir.

    10 / 3- Eylemde bulunan üyenin olaydaki iyi niyet ya da haklılığı nedeniyle ve tekerrür unsuru olmayacağından, eyleme uyan cezadan daha hafif olanı uygulanabilir. Verilen ceza, pişmanlık duyulduğu ve tekrarlanmayacağı kanısına varılırsa ertelenebilir. Ancak üyelikten çıkarılma cezası ertelenemez. Cezası ertelenen üyenin bir yıl içinde tekrar cezayı gerektiren bir söz ve eylemde bulunması durumunda bu eyleme uyan ceza ile ertelenen ceza birleştirilerek uygulanır.

    10 / 4- Cezayı gerektiren eylemin tarihi ya da öğrenme tarihinden başlamak üzere altı ayın geçmesiyle disiplin kovuşturması yapılamaz.

    10 / 5- Yönetim Kurulu toplantı ve karar tutanaklarına, kovuşturma açılan üyenin kimliği veya üye hakkındaki bilgiler  hakkındaki cezayı gerektiren eylem, kanıtlar, savunma, gerekçeler ve karar ile gereken diğer hususlar açıkça yazılır. Kararın bir örneği, hakkında karar alınan kişiye tebliğ edilir.
    Cezayı gerektiren eylemleri işleyenler hakkında gerekiyorsa ülkesinin ilgili resmi kurumuna  suç duyurusunda bulunulur. Bu hükümler atanan ülke temsilcileri içinde geçerlidir.

    CEZALARA İTİRAZ :
   
MADDE 11 : Üyelikten çıkarılma cezalarına karşı tebliğinden başlamak üzere 15 gün içinde üyenin Genel Kurula  itiraz hakkı vardır. İtiraz durumunda ilk toplanacak Genel Kurul toplantısı gündemine konulacak madde uyarınca üye savunmasını ve itirazını yapar. Genel Kurul  itiraz üzerine, cezayı kaldırır ya da onaylar.

    Üyelikten çıkarılan üyenin hak ve yükümlülükleri, itiraz halinde, Genel Kurul  kararına kadar devam eder.
   
Yönetim Kurulunun, üyelikten çıkarılma cezası dışındaki cezaları kesin olup herhangi bir yere itiraz edilemez.

    SAYOKAN KAHRAMANLIK OYUNLARI  ve SEÇİLEBİLİRLİKLERLE İLGİLİ PRENSİPLER :
   
MADDE 12 :
  
 12 / 1 SDF (SWF) Sayokan ile ilgili tüm kahramanlık oyunları, uluslararası kahramanlık oyunları organize etme yetkisine sahip tek kuruluşudur. Bu onun özelliğidir.
    12 / 2 Dünya ve uluslararası kahramanlık oyunlarının hangi üyenin ülkesinde yapılacağı, teklif getiren üye ve kıta temsilciliği ile işbirliği içinde, SDF (SWF)’nin onayı ile, bir sonraki 5 yıllık faaliyet programı içine alınır. Ev sahipliği yapacak üyenin bulunduğu ülke, organizasyonun en iyi şekilde geçmesi için tertip ve düzen konusunda tüm ayrıntıları yerine getirir.
    12 / 3 “Atatürk Sayokan Kahramanlık oyunları Dünya Kupası” ve “Dünya Savaş Sanatları Kahramanlık Oyunları”  ve “Türk Dünyası Sayokan Kahramanlık Oyunları” organizasyonları Türkiye’de organize edilir.
    12 / 4 “Sayokan Dünya Kahramanlık Oyunları” iki yılda, “Dünya Savaş Sanatları Kahramanlık Oyunları” dört yılda, “Türk Dünyası Sayokan Kahramanlık Oyunları” 2 yılda ve Atatürk Sayokan Kahramanlık Oyunları Dünya Kupası her yıl organize edilir (Bu oyunları gerçekleştirebilecek uluslararası ekonomik, sosyal ve kitlesel güce ulaştığı zaman.)
    12 / 5  Kıta temsilciliğinin olmadığı kıtalarda ülkelerdeki üyelerin iş birliği, SDF (SWF)’nin onayı ile kıta kahramanlık oyunları organize edilir. Kıta kahramanlık oyunları organize edilebilmesi için, kıtada en az 5 (beş) ülkede üyeliğin bulunması gerekir.
    12 / 6 Üyeler  tüm kahramanlık oyunları organizasyonlarına kendi  olanakları ile gelirler, masraflarını kendileri karşılarlar. Kahramanlık oyunlarına katılım ücreti ödenmez.
    12 / 7 Tüm uluslararası Kahramanlık oyunlarına, SDF (SWF)’ye  kayıt ve tescilleri yaptırılmamış alplar
 katılamazlar.”Dünya Savaş Sanatları Kahramanlık Oyunları” hariç.
    12 / 8 Uluslararası kahramanlık oyunlarına her ülke her sıklette 1 alp ile iştirak edebilirler. Fazla alp ile katılmak isteyen üyeler alplarının yeme-içme, konaklama masraflarını kendileri karşılarlar.
    12 / 9 SDF (SWF)’nin organize ettiği Dünya Kahramanlık oyunlarında görevlendirilmiş hakemlerin
 harcırahları, konaklama, yeme-içme masrafları SDF (SWF) veya sponsorlar tarafından karşılanır.
    12 / 10 Dünya Kahramanlık oyunlarında, sıkletlerinde ilk üç dereceye giren alpların para ödülleri SDF (SWF) veya sponsorları  tarafından ödenir. Para ödülleri SDF (SWF) Yönetim kurulunun belirleyeceği miktarlardır. Her Dünya Kahramanlık oyunlarından  6 ay önce belirlenir ve üyelere duyuru yapılır. Dünya kahramanlık oyunları hangi üyenin ülkesinde yapılacaksa, tüm hazırlıkların masrafları üyeye aittir.
    12 / 11 Sayokan kahramanlık oyunları çim üzerinde (futbol veya benzeri sahalar) yapılır. Kapalı alanda Sayokan kahramanlık oyunları organize edilmez.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SDF (SWF)’NİN ORGANLARI :

    MADDE 13 :
   
13 / 1 Genel Kurul,
    13 / 2 Yönetim Kurulu,
    13 / 3 Denetleme Kurulu,

    GENEL KURUL  ve GÖREVLERİ :
    MADDE 14
SDF (SWF) Genel Kurul üyeleri, üyelerin 3’er  delegelerinden oluşur. Genel Kurul 3 yılda bir Mart ayında SDF (SWF) merkez binasında veya yönetim kurulu kararı ile belirlenecek, merkezin bulunduğu şehirde başka bir binada yapılabilir. Her üyenin bir oyu vardır. Üyelerin 3’er delegesi, SDF (SWF)’ ye Genel Kuruldan 3 ay önce  gönderilir. Genel Kurula SDF (SWF) yönetim kurulu üyeleri de katılabilirler, lakin oy kullanamazlar. Genel Kurul üyeleri, yönetim kurulunca en az on beş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir. Genel Kurulun açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar Başkan vekili ile yazman seçilir. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üye delegelerinin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve SDF(SWF)’nin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu toplantıya katılan üye sayısı,Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya SDF (SWF) genel kurul üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılmahakkına sahip üyelerin delegasyon listesini hazırlar ve varsa tüm  borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi  üyelere duyurulur. Genel Kurula katılacak üyeler listeye eklenir.Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden başlamak üzere en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

    Genel Kurulun görevleri aşağıdaki gibidir.
   
14 / 1 Genel Kurullarda SDF (SWF)’ nin tüzük maddeleri göz önünde bulundurulur. Genel Kurul, delegelerin yarısından 1 fazlası ile toplanabilir.
    14 / 2 Genel Kurulun kararları çoğunluk sistemi ile alınır.
    14 / 3 Genel Kurulun gündemi, yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Genel kuruldan 3 ay öncesinden üyelere bildirilir. Üyeler görüşülmesini istedikleri konuları, 1 ay öncesinden yazılı müracaat ederek gündem içine aldırırlar.
    14 / 4 Genel Kurul tutanaklarının ve kararlarının kopyalarının birer nüshası üyelere verilir
    14 / 5 Genel Kurulda gündem başlıkları genel sekreter tarafından okunur ve tekrar oylanır. Görüşülecek konulular çoğunluğun onayını almalıdır. Gündem dışına alınan konular bir sonraki Genel kurula havale edilebilir.
    14 / 6 SDF (SWF)nin hizmetlerinin daha verimli olması, varsa eksikliliklerinin giderilmesi konusunda program ve projeler görüşülür, kabul edilirse karara bağlanır.
    14 / 7 Üyelikten çıkarılacak veya çıkarılmış  üyelerin  savunmaları Genel kurulda görüşülür.
    14 / 8  Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
    14 / 9 Çalışma dönemi Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl ve yedek üyelerini ayrı ayrı seçmek,
    14 / 10  Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
    14 / 11  SDF (SWF) Tüzüğünün  kesin hükümleri hariç değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
    14 / 12 Taşınır, taşınmaz mal alınması yada satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
    14 / 13 SDF (SWF)’nin  dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
    14 / 14 Genel Kurulda delegeleri gelmeyen bir üye başka üyeye vekalet veremez.
   
14 / 15 Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulacak ticari işletmelerin açılması, ticari işletmelere ortak olunması veya ortak (lar) almak için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

    OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL :
    MADDE 15 :
Genel Kurulun, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya  SDF üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

            Olağanüstü Genel Kurul kendi özel gündemi ile toplanır ve Olağan Genel Kurul toplantı usulleri uygulanır.

    YÖNETİM KURULU ve GÖREVLERİ :
   
MADDE 16 : Yönetim kurulu 9 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.
   
Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır. Yönetim kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir. Yönetim kurulu kongrede gizli oy ile seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının herhangi bir nedenle görevden ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması durumunda, sıradaki yedek üyenin katılmasından sonra gizli oyla Başkan seçimi yapılır. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kongre toplantısından başlamak üzere 3 yıl süre ile görev yapar. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Muhasip seçer. Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı, yarıdan bir fazladır. Yönetim kurulu yılda en az iki kez toplanır. Yan kurullara getirilen görevlilerin görevleri, yönetim kurulunun görevinin sona ermesi ile sona erer. Genel sekreter iyi derecede İngilizce bilen, en az yüksek okul mezunu kişilerden seçilir. 

    16 / 1 Ana Tüzük hükümlerini uygulamak; amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,
   
16 / 2 Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamasını yapmak,
   
16 / 3    Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,
   
16 / 4  Federasyona üye olmak isteyen üyelerin  müracaatlarını incelemek ve karara bağlamak,
   
16 / 5 Başkanın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmalarına karar vermek,
   
16 / 6 Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,
   
16 / 7 Yönetim ile amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak yan kurulları kurmak ve kurul üyelerinin görevlerini saptamak ve  atamak,
   
16 / 8 Yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
   
16 / 9 Ana Tüzüğünün hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp tasarılar için Genel Kuruldan tam yetki almak,
   
16 / 10 Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,
   
16 / 11 Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak,
   
16 / 12 Yıllık aidatları ile Lisans ücreti, San Diploması ve Sınav ücreti, Aybar diploma ücretleri, uluslararası hakem kurs, sınav ve diploma ücreti, Alp Kimlik Belge ve vize ücretleri, Sayokan Dünya Kahramanlık oyunlarında sıkletlerinde ilk üç dereceye giren alplarin para ödüllerini, hakemlerin harcırahlarını  belirlemek,
   
16 / 13 Federasyon adına  bir bankada hesap açtırmak ve bu hesaptan yetkili kişi veya kişilerle para yatırmak  veya para çekmek,
   
16 / 14 Sponsorluk anlaşmaları ile yapılacak işbirliklerine karar vermek 
   
16 / 15 İhtiyaç duyulduğunda sözleşmeli, maaşlı personel almak.
   
16 / 16 Sayokan faaliyetlerinin, yan kurullarının, yarışma, Aybar ve  hakemlerin daha iyi hizmet ve
 görev yapabilmeleri için ilgili yan kurulları oluşturmak, yönetmelikler, yönergeler ve talimatnameler
 hazırlamak.
   
16 / 17 Sayokan Cenk, Aybar, Sponsorluk, Hakem, Yabgu, Ülke Temsilcilikleri, San yönetmelikleri ve gerekli görüldüğü durumlarda başka yönetmelikler, yönergeler, talimatnameler hazırlamak ve yürütmeye sokmak.
    16 / 18 Dış ülkelerde Temsilcilik açma kararlarını alır ve temsilcileri atar. Yetki belgelerini (EK 3) verir. Söz konusu ülkenin dışişlerine yazılı bildirir, yetki belgesinin bir nüshasını gönderir.

    DENETLEME KURULU :
   
MADDE 17  SDF (SWF) yetkili iç denetim organı olan Denetleme Kurulu,  Genel Kurulda gizli oyla 3 yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. 3 yılda bir yapılan genel kongrede eğer yönetim kurulu değiştirilmesi söz konusu olur ve değiştirilse otomatik olarak görevi sona erer.Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sözcü seçer.Denetleme Kurulu en az altı ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı 3 dür.

    Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

    17.1- SDF (SWF)’nin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az altı ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,
    17.2- Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek,
    17.3- Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.

 
   
İÇ DENETİM ŞEKLİ :
   
MADDE 18
SDF (SWF)’nin iç denetimi federasyon tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Denetleme Kurulu her türlü faaliyetten dolayı genel kurula karşı sorumlu olup bunların hesabını genel kurula vermekle yükümlüdür.

    ORTAK HÜKÜMLER
   
MADDE 19:Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar.
   
Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde, asıl üyeliğe çağrılır.

    ÖDÜLLER :
   
MADDE 20 Ödüller, Sayokan Dünya Kahramanlık oyunlarında sıkletlerinde başarılı alplara ve önemli misafir ve kişilere verilir. Ödüller federasyon bütçesinden veya faaliyetin ortak işbirliği ile gerçekleştirildiği sponsorlardan gelen gelirlerle verilir.

    ÖDÜLLERİN TÜRLERİ :
   
MADDE 21 Ödüller beş başlık altında tanımlanır.
   
21.1 – Para Ödülleri : Para ödülleri SDF (SWF) yönetim kurulu tarafından belirlenir. Para ödülleri yönetim kurulunun Dünya kahramanlık oyunlarında, her kategorideki sıkletlerin 1.nci, 2.nci ve 3.ncülerine verilir.Tüm sıkletlerde toplam en çok 1.nci, 2.nci ve 3.ncü alplara sahip ulusal federasyonlara da yönetim kurulu kararı ile para ödülleri verilebilir. 
   
21.2 – Madalyalar                   : Her kategorinin sıkletlerinde dereceye giren alplara madalya verilmesi zorunludur.
   
21.3 – Kupa                             : Kupa ödülü tüm kategorilerin  sıkletlerinde ilk 3’e giren alplara verilir. 
   
21.4 – Şilt – Plaket Ödülü        : Üye ulusal federasyon başkanları, ülke temsilcileri ile önemli misafir ve kişilere verilir.
   
21.5 – Yarışma Katılım Belgesi : Oyunlara  katılan tüm alplara verilir.


    SDF (SWF)’NİN İDARESİ
   
MADDE 22  : SDF (SWF) ; Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter tarafından idare edilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli görevlere atanabilir.

    Yönetim Kurulu Başkanı: Başkan, SDF (SWF)’nin tüm toplantılarına başkanlık eder. SDF (SWF)’yi tek başına temsil eder. Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri görevin kötüye kullanılmasında, yasa tüzük ve yönetmeliğe aykırı davranışlarından sorumludurlar.

    Genel Sekreter: SDF (SWF) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun verdiği yetkiler çerçevesinde SDF (SWF)’yi temsil eder, kendisine verilen hizmet ve yükümlülükleri yerine getirir.

    Muhasip : SDF (SWF)’nin hesap, yasal işlemler, gelir ve gider işlerini yürütmek, defter ve belgelerini tutmakla görevli ve yetkili olup Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlıdır. Başkan, Yönetim Kurulu ve Muhasip, SDF (SWF)’nin hesap açığı ve aksaklıklarından ortaklaşa sorumludur.

  

BEŞİNCİ BÖLÜM
YAN KURULLAR

    MADDE 23 Yan kurullar aşağıdaki gibidir.
    23 / 1  Teknik Kurul,
    23 / 2  Merkez Hakem Kurulu,
    23 / 3  Hukuk Kurulu,
    23 / 4  Eğitim Kurulu,
    23 / 5   Organizasyon Kurulu
    23 / 6  Finans Kaynakları ve Sponsor Araştırma Kurulu,
    23 / 7 Ülke Temsilcilikleri,
    23 / 8  Avrupa Sayokan Temsilciliği                    (RES – Representative of Europen Sayokan)
    23 / 9  Asya Sayokan Temsilciliği                      (RAS – Representative of Asian Sayokan)
    23 /10  Amerika Sayokan Temsilciliği                 ( RPS – Representative of Panamerican Sayokan)
    23 /11 Afrika Sayokan Temsilciliği                      (RUAS – Representative of United African Sayokan)
    23 /12Denizaşırı Ülkeler Sayokan Temsilciliği      (ROS – Representative of Oceanian Sayokan)

    YAN KURULLARIN YETKİ ve GÖREVLERİ :
    MADDE 24
    24 / 1 Teknik Kurul :
  Teknik kurul, 5 üyeden oluşur. En az siyah kemer 5.San derecesine sahip olmalıdırlar.Tüm Sayokan eğitim formasyonlarını ve mevzuatları iyi bilmelidir.SDF (SWF) Başkanı dilerse Teknik Kurul üyelerinde değişiklik yapabilir.Teknik kurul üyelerinden birinin istifası ile ilk sıradaki yedek üye yerini alınır. Teknik Kurulu SDF (SWF) Başkanı oluşturur.  Teknik kurulun görevleri aşağıda belirlenmiştir. Teknik kurul üyelerin teknik kurullarının üstünde  ve onları denetleme yetkisine sahiptir.
 Başkan tarafından atanırlar.

    A – SDF (SWF) ’nin çalışmalar yaptığı tüm eğitim ve oyunlarla ilgili SAYOKAN tekniğini öğretmek ve geliştirmek.

    B – Üyelerden gelen 6.San ve üzeri derece tekliflerini, tezlerini inceler, uygun görürse SDF (SWF) başkanına ve Yabgu’ya onaya sunar.

    C – Üyenin bulunduğu ülkelerde Sayokan teknik standardizasyonunu sağlamak ve takip etmek.

    D – Teknik seminerler organize etmek. Bu seminerler için seminer öğretmenleri tayin etmek. Bu çalışmaları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

    E – Teknik gelişim ve ilerlemeyi sağlamak için eğitim kurulu ile işbirliği içinde görsel, yazılı doküman ve metaryaller hazırlamak.

    F – Sayokan  sanatının kurucusu Yabgu Nihat Yiğit’e teknik, taktik ve stratejik konularda direk bağlantılı görev ve yetkilerine sahip olup Genel Sekretere bağlı ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

    G – Hizmet ve başarılarından dolayı, üyelerden gelen Sayokan’ın Bengisan – Bengialp – Yabgu – Tanyu – Taygun ünvanlarına hak kazanmış kişilerin teklifini Yönetim Kuruluna görüşünü belirterek teklif eder.

    H – Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

    I – Üyelerden gelen Sayokan ile ilgili raporları incelemek ve gereğini yapmak.

   
24 / 2 Merkez Hakem Kurulu : SDF (SWF)  Merkez Hakem Kurulu ile ilgili bilgiler, Hakem yönetmeliğinde detaylı bahsedilmiştir.

    24 / 3 Hukuk Kurulu : Federasyonun hukuki işlerini ve başkanın vereceği görevleri yerine getirir. 5 üyeden oluşur.Başkan tarafından atanırlar.

    24 / 4 Eğitim Kurulu : Eğitim Kurulu 5 üyeden oluşur. Eğitim formasyonları hakkında Teknik kurul çalışmalar yapmak. Eğitimi destekleyici programlar, görsel metaryeller hazırlamak. Üniversitelerle Sayokan’ın gelişimi için çalışmalar yapmak.  SDF (SWF)’ nin eğitim ile ilgili işlerinden  görevli ve yetkili olup Genel Sekretere bağlı ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Başkan tarafından atanırlar.

    24 / 5 Organizasyon Kurulu : Federasyonun faaliyetleri ile ilgili ön hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmek. Faaliyetlerin eksiksiz ve sorunsuz tamamlanmasını sağlayacak koordinasyon ve eş güdümlü çalışmalarını sürdürmektir. Organizasyon Kurulu, ülke temsilcilerinden, Türkiye içinde ise Alplık Okulu sorumlusu Aybarlardan seçilirler. Direk başkana bağlı olup, kurul sayısını başkan belirler.

    24 / 6 Finans Kaynaklarını ve Sponsor Araştırma Kurulu : Bu kurul 5  üyeden oluşur. SDF (SWF)’nin daha iyi ve kaliteli hizmetler, faaliyetler yapabilmesi için mali durumunu yükseltici finans kaynaklarını araştırır, sponsorlar bulur. Devletler kurum ve kuruluşları, büyük sermaye gurupları ile görüşmeler yapar. Direk Başkana bağlı ve başkan tarafından atanırlar.

    24 / 7 Ülke Temsilcilikleri : Ülke Temsilcilikleri Yönetim Kurulu kararı ile seçilen kişilerdir. Ülkelerinde Sayokan’ın tanıtımı, yaygınlaştırılması, ülkelerinde alplık okulları arasında birlik ve beraberlik anlayışını, teknik gelişimleri sağlayan ; Sayokan ulusal federasyonun kurulması için çalışmalar yapan; Başkanın atadığı başkana bağlı kişilerdir. SDF (SWF) genel kongresine katılır lakin oy kullanamazlar.

    24 / 8 Avrupa Sayokan Temsilciliği (RES – Representative of Europen Sayokan) : Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Kıtasında üyeler arasında birlik ve beraberliği inşa eder, tarafsız yönetim sergilerler. Üye sayısını artırmak, kıtasında düzenli, kaliteli faaliyetlerin olması için çalışmalar yaparlar. Üyeler arasında ırk, din ayrımı yaparak kümeleşme veya guruplaşma yapamazlar.

   
24 / 9 Asya Sayokan Temsilciliği (RAS – Representative of Asian Sayokan) : Yönetim Kurulu tarafından seçilir.. Kıtasında üyeler arasında birlik ve beraberliği inşa eder, tarafsız yönetim sergilerler. Üye sayısını artırmak, kıtasında düzenli, kaliteli faaliyetlerin olması için çalışmalar yaparlar. Üyeler arasında ırk, din ayrımı yaparak kümeleşme veya guruplaşma yapamazlar.

    24 / 10 Amerika Sayokan Temsilciliği (RPSF – Representative of Panamerican Sayokan) : Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Kıtasında üyeler arasında birlik ve beraberliği inşa eder, tarafsız yönetim sergilerler. Üye sayısını artırmak, kıtasında düzenli, kaliteli faaliyetlerin olması için çalışmalar yaparlar. Üyeler arasında ırk, din ayrımı yaparak kümeleşme veya guruplaşma yapamazlar. 

    24 / 11 Afrika Sayokan Temsilciliği (RUASG – Representative of United African Sayokan) : Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Kıtasında üyeler arasında birlik ve beraberliği inşa eder, tarafsız yönetim sergilerler. Üye sayısını artırmak, kıtasında düzenli, kaliteli faaliyetlerin olması için çalışmalar yaparlar. Üyeler arasında ırk, din ayrımı yaparak kümeleşme veya guruplaşma yapamazlar.

    24 / 12 Denizaşırı Ülkeler Sayokan Temsilciliği (ROSF – Representative of Oceanian Sayokan): Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Kıtasında üyeler arasında birlik ve beraberliği inşa eder, tarafsız yönetim sergilerler. Ülke sayısını artırmak, kıtasında düzenli, kaliteli faaliyetlerin olması için çalışmalar yaparlar. Üyeler arasında ırk, din ayrımı yaparak kümeleşme veya guruplaşma yapamazlar.

    KITA  TEMSİLCİLİKLERİ :
    MADDE  25 
5 (beş)  üyenin bulunduğu kıtalarda, Yönetim kurulu kararı ile kurulur. Her kıta için bir temsilci seçilir. Kıtasında üyeler arasında birlik ve beraberliği inşa eder, tarafsız yönetim sergilerler. Üye sayısını artırmak, kıtasında düzenli, kaliteli faaliyetlerin olması için çalışmalar yaparlar. Üyeler arasında ırk, din ayrımı yaparak kümeleşme veya guruplaşma yapamazlar. SDF (SWF)  Kıta temsilcilikleri 3 yıl görev yapar, SDF (SWF) yönetim kurulunun görevinin bitmesi ile otomatik olarak görevi sona erer. Kıtalarında ülke sayısını artırmak, yayılmak amaçlı programlar hazırlarlar ve SDF (SWF) başkanının onayına sunarlar. SDF (SWF) ana tüzüğüne bağlı faaliyet gösterirler.  Kıta temsilcileri, kıtalarındaki üyeler ile ülke temsilcilerini kayıt altına aldıkları ayrı iki  kayıt defteri tutarlar. Bu kayıt defterinde üyelerin
 adresleri, yönetim kurulları üyelerinin kimlik bilgileri bulunur, ayrıca evrak defteri tutarlar. 

  

ALTINCI BÖLÜM
SDF (SWF)’NİN GELİRLERİ :

    MADDE 26 Gelirler aşağıdaki fonlardan sağlanır.
    26 / 1 Bütün bağış, miras ve hediyelerden.
    26 / 2 San Diploması ve Sınav ücreti, Aybar diploma ücretleri, uluslararası hakem kurs, sınav ve diploma ücreti, Alp Pasaportu ve vize ücretlerinden,
   
26 / 3 Bütün yaz-kış kampları, teknik eğitim seminerlerinden elde edilen gelirler,
    26 / 4 Sponsoring, marketing, reklam ve benzeri gelirlerden,
    26 / 5 Üyelerin yıllık üyelik gelirlerinden,
    26 / 6 Taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler.
   
26 / 7 Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.
   
26 / 8 Malvarlığından elde edilecek gelirler,
   
26 / 9 SDF (SWF)’ye katılma payı (Bir kez )
   
26 / 10 Ticari işletmelerin açılması ile veya ticari işletmelere ortak olunması ile elde edilecek gelirlerden,
    26 / 11 Mülki Amirliğe önceden bildirilmek koşulu ile yurt dışından, dernek, federasyon veya kuruluşlardan yardım veya bağışlar almak.

    SDF ( SWF)’ NİN GİDERLERİ :
    MADDE 27
Giderler aşağıdaki gibidir.
    27 / 1- Kiralar (SDF (SWF) merkezinin, yarışma, seminer vb. alanlarının) , resmi vb. evraklara harcanan giderleri.
    27 / 2- Sayokan’ın üyelerinde eğitimine katkı sağlayacak eğitim malzemelerinin yapımına / yaptırılmasına harcanan giderler.
    27 / 3- Kahramanlık oyunlarında  hakemlere, görevlilere ödenecek harcırahlar.
    27 / 4- Yönetim Kurulunun belirleyeceği bazı önemli kahramanlık oyunlarında ilk 3 dereceye girenlerin para ödülleri.
    27 / 5- Yönetim kurulunun kararı ile alınacak sözleşmeli personellerin maaş ve sigorta işlemleri için yapılan ödemeler.
    27 / 6- Kahramanlık oyunlarında dereceye giren alplare verilecek, kupa, madalya, katılım belgesi vb. giderler.
    27 / 7- Organize edilecek yaz kampları, kış kampları, teknik ve hakemlik seminerlerinde görevli eğitmenlere ve katılımcılara verilecek belgeler için yapılan harcamalar.
    27 / 8- Üniversiteler ile yapılan işbirliklerinde yapılan harcamalar.
    27 / 9- Başkan, Başkan yardımcısı, genel sekreterin SDF (SWF)’ nin çalışmaları ve işleri için yapılan harcamaları, seyahatlerinin masrafları.
    27 / 10-SDF (SWF)’nin faaliyet ve işleri için kiralanan motorlu taşıtların kiraları, yakıt masrafları.
    27 / 11- Organize edilen teknik ve hakem seminerlerinde seminer eğitimcisinin yolluğu ve saat ücretleri.
    27 / 12- Diğer masraflar 
    27 / 13- Kitap, dergi, kaset, cd gibi malzeme ve dökümanların giderleri,
    27 / 14- Tanıtım ve reklam maliyet giderleri,
    27 / 15- Genel kurulda yapılacak giderler.

    GELİR ve GİDER UYGULAMALARINDA YÖNTEMİ :
   
MADDE 28 Gelir ve gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler kullanılır.
   
28.1- Yıllık üyelik aidatı ve katılma payı her sene için geçerli olmak üzere; Genel Kurulda  karar ile alınır.
    28.2-SDF gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. SDF gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

    SDF gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Basımevleri, SDF (WSF) gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastıktan sonra, bu belgelerin kaç cilt olduğunu, seri ve sıra numaralarını on beş gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirmek zorundadır. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri SDF (WSF) Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bağış, aidat toplayacak kişi veya kişiler adına üç adet Yetki Belgesi düzenlenir ve Yönetim Kurulu
 Başkanı tarafından onaylanarak bir adedi Mülki İdare Amirliğine verilir.

    DEFTERLER :
   
MADDE 29 SDF (WSF) aşağıdaki defterleri tutar.
    29 / 1 Üye Kayıt Defteri         : SDF (WSF)’ye üye olarak giren ulusal ülke federasyonların başkanının kimlik bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.Üyelerin ödedikleri yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
    29 / 2 Karar Defteri              : Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
    29 / 3 İşletme Defteri          :  Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir..
    29 / 4 Evrak Kayıt Defteri      :  Gelen ve gden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yolu ile gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak sureti ile saklanır.
    29 / 5 Demirbaş Defteri          : SDF (WSF)ye ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
    29 / 6 Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
KESİN HÜKÜMLER :

    MADDE 30 Kesin hükümler aşağıda belirtilmiştir.
    30 / 1 Sayokan bir Türk Savaş Sanatı sistemidir. Başka bir ülkeye, millete mal edilemez.
    30 / 2 Sayokan Yabgu  Nihat Yiğit tarafından bulunmuş ve kurulmuştur. Başka bir kişi (ler)ye mal edilemez, sahiplenilemez, satılamaz.
    30 / 3 SDF (SWF)’nin merkezi Türkiye’dedir başka bir ülkeye taşınması söz konusu değildir. Sonsuza kadar Türkiye’de ikame edecektir. Başka bir ülkeye taşınamaz.
    30 / 4 Sayokan kahramanlık oyunlarının yapılış, usul, tören ve yöntemleri  SDF (SWF)’nin Cenk Yönetmeliğindeki gibi gerçekleşir, değiştirilemez.
    30 / 5 Yabgu Nihat Yiğit’in dünya insanlığına kazandırdığı bu sistemden dolayı tüm teknik, kural ve kaideleri onun bilgisiyle ve onayıyla yürürlüğe girecektir. Bu haklı bir inisiyatiftir.

    SAYOKAN’IN EVRENSEL LOGOSU :
   
MADDE 31 Sayokan’ın evrensel, dünyanın her yerinde geçerli logosu aşağıdaki şekildedir.Sayokan başka logo ve amblemler altında kullanılamaz. Uluslar arası federasyonlarda bu logoyu kullanır ve sadece üzerine ülke bayraklarını ilave ederler.
 
 

SONA ERME :
   
MADDE 32 SDF Genel Kurul her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel Kurulun SDF’nin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula  katılma hakkına sahip bulunan delegelerin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. SDF feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. SDF’nin feshi halinde mal, para ve tüm haklar, Genel Kurulun  karar vereceği bir karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır..

    ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :
   
MADDE 33 Ana Tüzük, Genel Kurula  katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile değiştirilebilir.

    HÜKÜM EKSİKLİĞİ :
    MADDE 34
Hüküm eksikliklerinde 5253 Sayılı Dernekler kanunu, bu kanunda hüküm bulunmaması durumunda ise Türk Medeni kanununun 4721 sayılı kanun Hükümleri uygulanır.

    YILLIK ÜYELİK :
    MADDE 35
   
Yıllık Üyelik Aidatı :
Yıllık üyelik aidatları, üyeler her yıl için 300.00 TL öderler.

    KATILMA PAYI :
    MADDE 36 –
Katılma payı üyenin SDF(SWF)’ye katılması ile ödeyeceği paydır. Bu pay 50.00 TL dır. Bir kez ödenir.

    KURS VE SEMİNER FAALİYETLERİ :
    MADDE 37 
Üyelerin, SDF (SWF)’den uluslararası  kurs ve seminer taleplerinde, SDF (SWF)’ nin atayacağı eğitimcinin yol, konaklama, yeme-içme masrafları ile, SDF (SWF) yönetim kurulunun belirleyeceği eğitimcinin saat ücreti, talep eden üye veya ülke tarafından karşılanır.

    DÜNYA SAVAŞ SANATLARI KAHRAMANLIK OYUNLARI KOMİTESİ :
    MADDE 38
Dünya Savaş Sanatları Kahramanlık Oyunları Komitesi, “Dünya Savaş Sanatları Kahramanlık Oyunları”nı organize etmekle görevli bir kuruldur. Bu organizasyonun görevli hakemleri, gözlemcisi SDF (SWF) tarafından atanır. Yol, konaklama, yeme-içme ve harcırahları, SDF (SWF) başkanının, asbaşkanının, genel sekreterinin masrafları SDF (SWF) veya sponsorlar tarafından karşılanır. Kurul üyeleri SDF (SWF) tarafından belirlenir ve atanır.

    SDF (WSF)’NİN BORÇLANMA USULLERİ :
   
MADDE 39 SDF (WSF) Genel Kurulda  SDF (WSF)’nin lehine alınacak taşınır ve taşınmaz malları almak için Genel Kuruldan yetki almak suretiyle borçlanarak taşınır ve taşınmaz mallar alır.

    YÜRÜRLÜK :
    MADDE 40
Bu tüzük yayıma girdiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME :
   
MADDE 41 Bu tüzük SDF (SWF) Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.